دوره آموزشی طراحی و اجرای پمپ خورشیدی تیرماه ۹۸ مرکز فنی و حرفه ای شماره ۱مشهد

دوره آموزشی طراحی و اجرای پمپ خورشیدی