دوره آموزشی بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی مرداد ۱۳۹۸ مرکز فنی و حرفه ای شماره ۱ مشهد

دوره آموزشی بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی