دوره آموزشی بهره بردار نیروگاه خورشیدی اسفند ۱۳۹۸ مرکز فنی و حرفه ای شماره ۱ مشهد

دوره آموزشی بهره بردار نیروگاه خورشیدی