دوره آموزشی ارزیاب نیروگاه خورشیدی بهمن ۹۸ مرکز فنی و حرفه ای شماره ۱ مشهد

دوره آموزشی ارزیاب نیروگاه خورشیدی بهمن 98